Taklit Edilen Değil, Takip Edilen Olun!

Mail Adresi
Müşteri Hizmetleri
0 (212) 620 34 88

Marka

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir (6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 4).

 

Sınai mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir (6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 148).

 

Marka hakkı sahibi markayı tescilli olduğu sınıflarda Türkiye'de kullanma hakkına sahiptir.  Tescilli markanızı benzer mal ve / veya hizmetlerde başka hiçbir firma kullanamaz. Markanın taklit edilmesi durumunda tescilli marka sahibi sahte ürünlerin toplanmasını isteyebilir. Maddi ve manevi zarar için tazminat davaları açabilir , Cumhuriyet Savcılıkarında suç duyurusunda bulunup mütecavizin cezalandırılmasını talep edebilir.

 

Marka çeşitleri 4 ana başlıkta toplanmaktadır:

1) Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir gurubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

2) Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

3) Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve /veya ticaretini yaptığı mallan, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

4) Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

 

 

Marka Tescilinin Gerekliliği ve Faydaları

 

Günümüzde markalar somut varlıklardan daha değerli hale gelmiştir. Şirketlerin güçleri sahip oldukları maddi varlıklardan ziyade artık markalarının değerleri ile ölçülmektedir. Değer taşıyan her şey gibi markaların da korunması gereklidir.Markanın korunması, sahibi adına tescil edilmesi ile başlar. Marka tescili ile marka sahibi, markayı tek başına kullanma hakkı kazandığı gibi, markasını kendisinden izinsiz kullanmasını önleme hakkını da alır.Tescilli bir marka başkasına devir edebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanım hakkı lisans konusu olabilir, rehin verilebilir veya teminat gösterilebilir.Gerek üretim, gerekse hizmet işletmeleri ürün veya hizmetlerini ayırt etmek için kullandıkları markaları bir başkası tarafından taklit edilmemesi için onları “marka tescili” ile koruma altına almalıdırlar. Marka tescili; kullanılan isim, logo veya ayırt edici işaretin birebir aynısının veya benzerlerinin kullanılmasını engelleyen en önemli ve en güçlü kanuni yoldur.

Türk Patent Enstitüsü’nce Tescil edilmemiş bir marka hukuken sahipsizdir.Marka tescili hukuki ihtilaf durumunda hakların aranabileceğiniz tek savunma aracıdır. Marka ancak tescil ile 10 yıl boyunca korunabilir hale gelir. Marka tescili ürün ihracatı, yurtdışı fuar katılımı gibi uluslararası faaliyetlerde beklenmedik mağduriyetlerle karşılaşmayı önler. Marka tescili, rekabette öne geçmeyi sağlar. Marka tescili, benzer bir markanın piyasaya çıkmasına itiraz edebilme hakkı ve önceliği verir. Marka tescili, lisans verebilme veya Franchising yoluyla başkalarına kiralama olanağı sağlar. Marka tescili, alt markalar yaratma olanağı verir.

 

 

 

Marka Tescili Nedir? Nasıl Yapılır?

 

Markalar ticaret siciline kayıt ettirilmiş olsa dahi, Sınai Mülkiyet Kanunu gereği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmemiş ise yasal olarak size ait değildir.
 

 

Ticari işletmeniz için türetilmiş isimler, sloganlar, şekiller, sayılar ve kişi ismleri sizleri diğer işletmelerden ayıran markanızdır. Markanızın yasal olarak kullanım hakkının tamamen size ait olabilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Marka Tescili yapılması gereklidir.

 

Markanızın, logonuzun veya sloganınızın tescilsiz olarak kullanılması, aslında markanızın kanunen korumasız ve sizlere ait olmadığı anlamına gelir. Tescilsiz bir marka piyasada kullanılırken; bir başkası tarafından da bilerek veya bilmeyerek aynısı yada benzerini kullanabileceği gibi Marka Tescil yöntemi ile sahiplenebilirler. Bu durumda asıl marka sahibinin yaptığı yatırımların boşa gitmesi olası bir durumdur.

 

 

Marka Tescili İçin Gerekli Evraklar


Marka başvurusu yapılırken şahıs adına veya tüzel kişilik (Limited şirketi,Anonim şirket vb) adına farklılık göstermektedir.

 

Tüzel Kişi (şirket) Başvuruları;

    Vergi Levhası fotokopisi
    Şirket imza sirküleri fotokopisi
    Markayı ifade eden logo varsa
    Vekaletname (Noter Onayı gerekmez)

 

Şahıs Başvurusu İçin;

    Kimlik fotokopisi
    Markayı ifade eden logo varsa
    Vekaletname (noter onayı gerekmez)

 

 

 

Marka Tescil Süreci

 

Marka Tescili, Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılır. Türk Patent Enstitüsü’nde kayıtlı resmi vekiller aracılığı ile de yapılabilir.Tescil süreci doğru araştırma, takip ve bilgi birikimini gerektirir. Tescil aşaması yaklaşık 1 yılı bulabilmektedir.

 

Tescil koruması başvurunun yapıldığı gün saat ve dakika itibariyle başlar.Marka tescil başvurusunun yapılmasından sonra Türk Patent Enstitüsü tarafından başvurunun şekli şartları yerine getirip getirmediği kontrol edilir ve başvuru sahibi veya vekiline resmi yazı ile bildirilir.Türkiye’de yerleşik bulunan ticari faaliyette bulunan herkes marka tescil başvurusu yapabilir.Ayrıca Türkiye’de yerleşik Paris sözleşmesi taraf olan ülkelerden gerçek veya tüzel kişiler de marka başvurusu hakkına sahiptir. Marka başvurusu; başvuru sahibi veya resmi vekil tarafından online ortamda veya gereken evrakların doldurulmasından sonra yapılabilir.