Ana Menü
Anasayfa
Arama
Pro Şartnamesi
İletişim
İnsan Kaynakları
Araştırma & Sorgulama
Talimat Verin
Diğer Menü
Denetim Masası
Çapraz Kur
Döviz Kuru(TCMB)
USD Alış YTL
USD Satış YTL
EURO Alış YTL
EURO Satış YTL
Grafik Hava Durumu
Saat & Takvim
Kimlik & Vergi No
T.C.Kimlik No

Vergi Kimlik No
Ip Adresiniz: 54.162.232.51

HUKUK-Tazminat Davaları Yazdır E-Posta
MarkKHK üç tazminat davasına yer vermiştir. Bunlar (1) maddi, (2) manevi tazminat davaları ile (3) itibar tazminatı davasıdır [MarkKHK m. 62 (1) b ve 68].


Maddi Tazminat Davası MarkKHK m. 62 (1) b, marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibinin, maddi zararının tazminini isteyebileceğini belirtmiş, 64. maddede "tazminat" kenar başlığı altında bir hükme yer vermiştir. Bu hüküm mutlak bir hakka tecavüz dolayısıyla hukuka aykırılığın sebep olduğu zararın giderilmesini öngördüğü ve bunun yanında haksız fiile özgü terimlere yer verdiği için maddi tazminatı düzenlemektedir. MarkKHK'nın maddi tazminata ilişkin hükümde "taklit marka" terimine yer verilmiştir. Taklit markayı taşıyan malı üreten, satan, dağıtan, ithal eden gibi, sınaı veya ticarı bir faaliyette bulunan kişi ile bu ürünü kullanan kişi farklı hükümlere tiibi tutulmuştur. Marka sahibinin uğradığı zararın sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca yoksun kalınan kazancı da kapsadığı kabul olunarak, marka tecavüzünün bu iki türlü zarara muhakkak sebep olduğu kanuni faraziyesine yer verilmiştir. (4) Marka sahibine yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında üç seçenek tanınmıştır. (5) Mahkemenin ürünün satışında markanın ekonomik bakımdan önemli bir katkısının bulunduğu kanaatine varması hiilinde, yoksun kalınan kazancın artmasına karar vermesi emredici bir ifadeyle hükme bağlanmıştır.

Manevi Tazminat Davası Marka sahibi, manevi zararın tazminini de talep edebilir [MarkKHK m. 62 (1) b]. Marka hukuku anlamında manevi zararın tazmininden amaç, tecavüz dolayısıyla marka sahibinin ticari-kişisel varlığında meydana gelen olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasıdır. Ticari-kişisel varlık, marka sahibinin ticari işletmesinin dış dünyada, yani ilgili piyasada sahip olduğu imge ve güvendir. Bu haklar açısından ticari-kişisel varlığın, yani imgenin ve/veya güvenin zedelenmesi ile marka sahibi üzüntüye düşebilir, bundan acı duyabilir. Gerçekten, hakka tecavüz bazı durumlarda imge ve güven zedelenmesine, hatta imge ve güvenin yıkılmasına yol açabilir. Bununla yitirilen manevi ticari varlığın değeri tazmini gerekli bir kayıptır. Fikri mülkiyet hukukunda manevi tazminatın bir diğer amacı da potansiyel mütecavizi tecavüzden caydırmaktır.

İtibar Tazminatı Kavram. MarkKHK -fikri mülkiyetle ilgili diğer KHK'lar gibi- maddi ve manevi tazminat yanında bir diğer tazminata daha yer vermiştir. İtibar tazminatı diye adlandırılabilecek bu tazminat üç KHK' da aynı şekilde ifade edilmiştir. Şöyle ki, anılan tazminat, MarkKHK m. 68'de "Marka hakkına tecavüz eden tarafından markanın kötü veya uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucunda markanın itibarı zarara uğrarsa, marka sahibi, bu nedenle, ayrıca tazminat isteyebilir" tarzında ifade edilmiştir.

Elkoyma [MarkKHK m. 62 (c)]

Marka sahibi, marka hakkına tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz ve makine gibi vasıtalara elkonulmasını da talep edebilir.

Ürünler Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması (MarkKHK m. 62 (d) Marka hakkı tecavüze uğrayan kişi, elkonulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet tanınmasını isteyebilir (MarkKHK m. 62 d). Bu talep sözkonusu işaretin mal1arın değil de ambalaj ın üstüne konulması veya teşebbüsün iş evrakı ile ilan ve reklamlarda kul1anılmasl halinde de yapılabilir; yeter ki, kusur varolsun. Hükümden mal1ara elkonulmasının bu talebin önşartı olduğu gibi bir anlam çıkmaktadır. Ancak, her iki talebin aynı anda yapılmasına, yani marka hakkı tecavüze uğrayan kişinin aynı davada -şartları varsa, MarkKHK'nın 62. maddesinde yer alan diğer talepler yanında- mallara elkonulmasını ve el konulan mallar üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını istemesine, herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Markanın Silinmesi ve İmha [MarkKHK m. 61 (1) e Markası tecavüze uğrayan kişi, mahkemeden, (1) tecavüzün önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve (2) tecavüze uğrayan markayı taşıyan ürünler ve araçlar üzerinden bu markanın silinmesini veya tecavüz ancak ürünler ile araçların imhası ile önlenebilecek ise bunların imha edilmesini de talep edebilir [MarkKHK m. 61 (1) e]. Bu talep, söz konusu işaretin malın üstünde bulunmadığı, fakat ambalajda veya teşebbüsün iş evrakı ile ilan ve reklâmlarda kullanıldığı hallerde de yapılabilir. Teşhir talebinin açık olması, markanın silinmesi ve özellikle imhanın talepte açıkça belirtilmiş olması gerekir. Sadece tecavüzün önlenmesi istenmiş, ancak tedbir belirtilmemişse, mahkeme tedbiri kendisi düşünüp belirleyemez ve imhaya veya markanın silinmesine karar veremez. İmha talebine mahkeme uymayarak başka yaptırım uygulayabilir. İmha talebinin yapılmış olmasına rağmen, mahkeme, tecavüzün diğer bir şekilde önlenmesi mümkünse veya imha somut olayın özelliklerine göre amacı aşan bir ağırlık taşıyorsa ve başka bir tedbir istenen sonucu verecekse, markanın silinmesi, malın şekil değiştirmesi, ambalaj ın farklılaştırılması, başka bir işaret kullanılması, iş evrakının kullanılmaması gibi imha dışında bir tedbir uygulamak yoluna gidebilir veya araçların değil sadece malların ya da ambalajın yahut iş evrakının imhasına karar verebilir.

Hükmün İlgililere Tebliği, Kamuya Yayın Yoluyla Duyurulması ve İlanı [MarkKHK m. 62 Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mütecaviz aleyhine verilen mahkeme kararın, masraflar tecavüz eden tarafından karşılanmak üzere, ilgililere (mesela, bayilere, servislere) tebliğ ve kamuya yayın yolu ile duyurulmasını talep edebilir [MarkKHK m. 62

Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava (Menfi Tespit Davası) Bazı hallerde bir markanın kime ait olduğu veya üçüncü bir kişinin marka üzerinde ayni veya şahsi nitelikte bir hakkının bulunup bulunmadığı ya da böyle bir hakkın mirasla geçip geçmediği belirsizlik taşıyabilir, ihtilaflı olabilir. Bu belirsizlikten kurtulabilmek için, bir marka ile herhangi bir işlem veya girişimde bulunacak kimsenin ileride bir dava ile karşılaşmaması için kendisine bir imkan sağlamak gereğini duyan MarkKHK "tecavüzün mevcut olmadığı" davasının açılabilmesine açıkça imkan tanımıştır. Dört KHK'da da yer alan bir hüküm uyarınca, menfaati olan herkes, marka (patent, tasarım) sahibine karşı dava açarak, fiilin markadan doğan haklara tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini isteyebilir [patKHK m. 149; EndTasKHK m. 61; MarkKHK m. 74; CoğtşKHK m. 32]. Böyle bir menfi tespit davasının Türk hukukuna getirilmesinin sebebi bazı hallerde menfi tespit davasının açılmasının herhangi bir girişimde bulunmuş veya bulunacak kişi yönünden zorunlu olabileceği düşüncesidir.

İhtiyati Tedbirler MarkKHK'nın 77. maddesinin hem a) bendindeki tecavüz oluşturan fiillerin durdurulmasına hem de b) bendinde öngörülen elkoymaya ilişkin tedbirler bu niteliktedir. Aynı maddenin c) bendinde yer alan "herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi" de bir taraftan güvence, diğer taraftan da ifa etkilidir. Buna karşılık saklama amaçlı ihtiyat! tedbirler de MarkKHK m. 77'de öngörülmüştür. İkinci olarak, usul hukukuna hakim olan, davanın esasını çözümleyecek biçimde ihtiyat! tedbir karan verilemez ilkesi markalar hukukunda yumuşatılmış ve ihtiyati tedbirlerin, açılmış veya açılacak davada verilecek hükmün etkinliğini sağlayacak mahiyette olması MarkKHK'da açıkça öngörülmüştür. İfa etkili ihtiyati tedbirlerin özel bir türünü "gümrükte elkoyma" oluşturur.

 


 

MARKA
Marka Nedir
Neden Marka Tescil
Tescil Prosedürü
Tescilin Faydaları
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Başvuru Belgeleri
YURTDIŞI TESCİL İŞLEMLERİ
Yurtdışı Marka Tescil İşlemleri
Avrupa Topluluğu Markası
PATENT
Başvurunun İncelenmesi
Buluş Sahibi ile ilgili Hükümler
Faydalı Model Belgesi
Belgeye Dönüştürülmesi
Başvuru Öncesi Araştırma
Patent Hakkının Korunması
Patent Verilmesi
Faydalı Model ve Buluş
Patentin Mali Değeri
Türkiye'de Uygulanan Sistem
TASARIM
Endüstriyel Tasarım Nedir?
E.T.T. Yapılabilecek Ürünler
E.T.T Gerekli Belgeleri
E.T.T. Şartları
E.T.T. Koruma Süresi
Nedenler
Tasarım Nasıl Korunmalıdır?
COĞRAFİ İŞARET
Başvuru Şartları
Tescil İşlemleri
HUKUK
Davalar Talepler
Ceza Davaları
Tazminat Davaları
İhlal (Tecavüz)
İhaleler
 

Copyright © 2008 Gürkan Aktaş Patent Ofisi.  |  designed by: İSTANBULHOST